ผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 13 – ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ภาพงานผ้าป่าประจำปี ครั้ง 13 และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ขออนุญาตแจ้งรายงาน
งานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่่ 13 และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 
**ยอดเงินผ้าป่ารวมได้ทั้งหมด 2,555,810 บาท **
(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
ยอดเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

**ยอดไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งหมด รวมที่ไถ่ชีวิตในงาน
ไปไถ่ชีวิตเพิ่มเติมที่ฟาร์มรุ่งโรจน์ จำนวน 69 ตัว โค 33 ตัว กระบือ 36 ตัว
ราคาโคตัวละ 27,000 บาท กระบือตัวละ 30,000 บาท
โคเป็นจำนวนเงิน 891,000 บาท
กระบือเป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท
** รวมเป็นเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งหมด 1,971,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ในการดำเนินการไถ่ชีวิตโคกระบือ มูลนิธิฯ เป็นเพียงสะพานบูญให้ทุกท่าน ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

*************************************
ขอขอบคุณ
บริษัท มาร์ไทยแลนด์ และ บริษัทในเครือ
บริษัท appco groupthailand
โรงพยาบาลสัตว์ ทองหล่อ
คุณลูกตาล ชลธิชา
กรมปศุสัตว์จังหวัดนนทบุุรี
กรมปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด
น้องหมาแสดงความสามารถพิเศษ เพจ กระเพราะ ชาเย็น

ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ร่วมบริจาค
ทำให้งาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มูลนิธิฯ 12.04.2561