ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่พิการจนหายจากการเจ็บป่วย จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา แต่เมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น สถานที่คับแคบ และเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดู ประกอบกับสัตว์ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน จึงต้องย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง โดยตั้งชื่อว่า “บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” ในปี พ.ศ. 2524

ต่อมาในปี 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ได้ทราบข่าวและมาเยี่ยม แสดงประสงค์ให้ความช่วยเหลือ จึงจัดซื้อที่ดินบริจาค 200 ตารางวา ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสร้างโรงเรือนถาวรให้ในปี พ.ศ. 2533 ในปี 2536 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ได้เมตตามาเยี่ยมโปรดสัตว์พิการ ได้เห็นถึงสภาพปัญหา และภาระของการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ จึงจัดสร้างอาคาร และซื้อที่ดินติดกันให้อีก 1 ไร่ และอนุญาตให้ตั้งเป็น “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” มาจนทุกวันนี้

ขณะนี้มูลนิธิฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น ผลสะท้อนที่ส่งกลับมายังมูลนิธิฯ ได้ 2 ทาง กล่าวคือ ได้มีผู้ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ อาหาร ยาและปัจจัยเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งดีงามที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์และเพื่อนร่วมเลี้ยงสัตว์ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีจำนวนสัตว์พิการถูกทอดทิ้งหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้สุนัขและแมวอยู่กันอย่างแออัด ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะสุนัขที่ทุพพลภาพพิการ และสุนัข-แมว ที่เป็นโรคผิวหนังเป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งกดดันให้มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์พิการและ จรจัดเหล่านี้ ให้มีที่อยู่อย่างเพียงพอ

ปัจจุบันบ้านปากเกร็ด โดนร้องเรียนเรื่องเสียงและกลิ่น และจำกัดจำนวนสัตว์ให้อยู่ สุนัขพิการจำกัดให้อยู่เพียง 50 ตัวเท่านั้น แมวอยู่ได้จำนวนเยอะกว่า ตอนนี้มีน้องแมวพักฟื้นอยู่ 150 ตัว สุนัขพิการที่มูลนิธิฯดูแลกว่า300ตัว ต้องย้ายไปอยู่ บ้านบางเลน จ.นครปฐม ตอนนี้กำลังรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อจัดทำ “โรงเรือนถาวรเพื่อสัตว์พิการ ” ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จำนวนมาก