ขออนุญาตแจ้งเลื่อนการจัดงานผ้าป่าประจำปี 63

ขออนุญาตแจ้งเลื่อนการจัดงานผ้าป่าประจำปี 2563
.
ด้วยมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้เคยเรียนให้กับสมาชิกที่ได้มาร่วมทำบุญกับมูลนิธิฯ ทราบกำหนดวันทำบุญแล้วเช่นกัน ว่าเราได้จัดงานทอดผ้าป่าประจำปีทุกปี และได้ร่วมปล่อยชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเราทำสืบเนื่องมาทุกปีและปีนี้ก็เช่นกัน เราก็กำหนด วันทำบุญทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ 5 เมษายน 2563 และใบฎีกาผ้าป่าก็ทำออกมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งออกไปยังสมาชิก และในช่วงนี้ได้เกิดเหตุการณ์เกิดโรรระบาดร้ายแรงคือโรค ไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด 19) ทำให้เกิดความวิตกกังวลกับโรคนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะปลอดภัยเมื่อไร ทางมูลนิธิฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าเราจะเลือนงานออกไปโดยยังไม่กำหนด และจะแจ้งให้ทราบพร้อมส่งใบฎีกาที่ทำไปแล้ว พร้อมวันที่จัดงานให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
.
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ท่านให้ความเมตตาเกื้อหนุนมูลนิธิฯ ทำให้เรามีกำลังที่จะดูแลน้องๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะกว่า 40ปี พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นสะพานบุญต่อชีวิตสัตว์ใหญ่ให้มีอายุยืนยาวมาเป็นเวลากว่า 10ปี
.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูง
นางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์
ประธานมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
.
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563