ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-584-4896, 02-961-5360